1. Trái phiếu APF
Thông tin Trái phiếu
 • Tên TCPH: Công ty cổ phần An Phát Finance
 • Ngày phát hành: 15/11/2019
 • Ngày đáo hạn: 15/11/2022
 • Kỳ hạn Trái phiếu: 3 năm
 • Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ
 • Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền
 • Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu Công ty Tập đoàn An Phát Holdings (APH)
 • Cam kết mua lại: có cam kết mua lại từ SBSI và tổ chức phát hành
Tổ chức phát hành
 • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần An Phát Finance
 • Công ty cổ phần An Phát Finance là một thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings, được thành lập năm 2018
 • Hoạt động kinh doanh chính của công ty:
 • Kinh doanh lĩnh vực tài chính
 • Huy động vốn.
 • Tập đoàn An Phát Holdings là cổ đông lớn sở hữu trực tiếp 15% vốn điều lệ, ngoài ra cổ phần của APF cũng đang được nắm giữ bởi các công ty thành viên khác trong Tập đoàn.