SBSI thông báo biểu phí giao dịch sản phẩm dịch vụ từ ngày 24/03/2020 như sau:
 
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CCQ NIÊM YẾT
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Tại sàn, hotline Qua Internet
Khách hàng giao dịch thông thường 0,15% 0,15%
Dịch vụ giao dịch đặc biệt: thỏa thuận giữa nhà đầu tư và SBSI 0,15% - 0,3%
 
 
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Tại sàn, qua điện thoại Qua Internet
Đối với tổ chức 0,05 -
Đối với cá nhân 0,10 -
 
 
PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết, giao dịch Miễn phí
Lưu ký chứng khoán trên tài khoản 0,3 đồng/1 cổ phiếu, CCQ/tháng;
0,2 đồng/1 Trái phiếu/tháng
Phí rút chứng khoán 100.000VNĐ/1 hồ sơ
 
* SBSI được phép trích tiền trên tất cả các tiểu khoản có cùng số tài khoản lưu ký của Khách hàng để thu phí lưu ký phát sinh trong tháng của Khách hàng.
 
PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Phí chuyển khoản phát sinh để thực hiện thanh toán bán chứng khoán 0,3 đồng/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã CK (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
Phí chuyển khoản chứng khoán bao gôm chuyển khoản để đóng tài khoản, chuyển toàn bộ chứng khoán, chuyển một phần chứng khoán. 0,5 đồng/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã CK
- Tối thiểu 50.000 VNĐ
- Tối đa không quá 1.000.000 VNĐ/1 lần/1 mã CK
Phí tất toán tài khoản 100.000VNĐ/ 1TK
 
 
PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu các Công ty Đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch, hủy giao dịch trên Sở GDCK
0.2%Tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá ( Không bao gồm phí thu hộ Trung tâm lưu ký, thuế phí khác)
Tối thiểu: 100.000 VNĐ/lần CK
 
 
CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
Biếu tặng, cho, thừa kế,...chứng khoán
Trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau
0,1% giá trị giao dịch ( tối thiểu 100.000 VNĐ)
Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật 0,1% giá trị giao dịch
Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 0,1% giá trị giao dịch
 
 
DỊCH VỤ KHÁC
CHI TIẾT BIỂU PHÍ
In sao kê tài khoản giao dịch (Tiền, Chứng khoán, Giao dịch ký quỹ) Miễn phí
Phí dịch vụ nhắn tin SMS (Đã bao gồm VAT=10%). Các khách hàng có phát sinh tin nhắn thuộc nhóm tin giao dịch trong kỳ (Tin khớp lệnh/xác nhận giao dịch, tin thông báo thực hiện quyền….) Miễn phí
Xác nhận số dư tài khoản (Theo yêu cầu của Khách hàng) Miễn phí
Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố 0.2% Tổng giá trị theo mệnh giá/lần
Tối thiểu 500.000 VNĐ
Tối đa 2.000.000 VNĐ
Xác nhận phong tỏa/giải tỏa trái  phiếu cầm cố 1,000,000 VNĐ/ 1 lần
Quản lý, chuyển nhượng Trái phiếu chưa niêm yết 0,01% x Mệnh giá x Khối lượng (Tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa 10 triệu đồng). Chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp.
Quản lý, chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết 0,3% x Mệnh giá x Khối lượng (Tối thiểu 100,000 VNĐ, tối đa 2,000,000 VNĐ) Chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp