1. Giới thiệu sản phẩm
 • Dịch vụ Giao dịch ký quỹ là tiện ích cho phép Khách hàng có thể dùng một phần tiền vay từ SBSI trên cơ sở ký quỹ bằng chính chứng khoán mua hoặc chứng khoán hiện có trên tài khoản giao dịch.
 • Để sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ, Khách hàng cần ký “Hợp đồng Giao dịch chứng khoán ký quỹ” với SBSI. Khách hàng có thể đặt lệnh mua, bán chứng khoán dùng vốn vay ký quỹ của SBSI qua cả ba phương thức giống như đối với lệnh thông thường: qua internet, qua quầy giao dịch hoặc qua điện thoại. 
 • Quý Khách có thể:
  • Mua ký quỹ chứng khoán: Cho phép Khách hàng mua chứng khoán bằng một phần tiền của mình và một phần tiền vay từ SBSI. Chứng khoán được mua sẽ là tài sản đảm bảo cho khoản vay này của Khách hàng.
  • Cầm cố chứng khoán: Cho phép Khách hàng dùng cổ phiếu đã hoặc đang về tài khoản của mình làm tài sản đảm bảo để vay tiền từ SBSI
 • Với Dịch vụ Giao dịch ký quỹ, Khách hàng có thể dễ dàng thao tác các lệnh mua, bán chứng khoán và nhanh chóng sử dụng phần tiền ứng trước bán chứng khoán còn lại sau khi đã trừ đi số tiền vay ký quỹ và các loại phí khi đến hạn
2. Đặc điểm sản phẩm
 • Thời gian vay: 3 tháng
 • Lãi suất cho vay: Thay đổi theo từng thời kỳ và được SBSI công bố trên website. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn. Lãi suất vay được xác định theo công thức sau: 
Lãi vay = (Số tiền vay * Lãi suất cho vay * Số ngày vay) / 365
 • Hạn mức: Theo giá trị tài sản đảm bảo của Khách hàng và theo giá trị tối đa do SBSI cấp cho tài khoản của Khách hàng theo từng thời kỳ.
 • Chứng khoán cho vay: Chứng khoán nằm trong danh sách cho vay của UBCK. SBSI sẽ đánh giá công bố danh sách cho vay, tỷ lệ cho vay theo từng mã định kỳ hàng tháng.
 • Tỷ lệ cho vay tối đa: 50%. SBSI sẽ điều chỉnh tỷ lệ cho vay tối đa theo quy định của Ủy ban chứng khoán và đưa ra tỷ lệ cho vay theo từng thời ký đối với từng mã.
 • Tiền lãi  được tính trên số ngày thực tế sử dụng vốn vay ký quỹ, tỷ lệ phí và số tiền vay. Tỷ lệ phí có thể được thay đổi theo từng thời kỳ và được công bố trong phần Biểu phí dịch vụ của SBSI
3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Margin tại SBSI
 • Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp Khách hàng tối đa hoá lợi nhuận trên vốn khi cổ phiếu tăng giá
 • Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh
 • Tự động cho vay khi KH có nhu cầu dựa trên sức mua của tài khoản
 • Danh mục đa dạng và được SBS điều chỉnh theo tình hình thị trường
 • Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.
 • Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán
 • Các khoản vay đến hạn thanh toán có thể gia hạn thời gian vay
4. Nguyên tắc trả nợ
 • Khi tài khoản có tiền, hệ thống sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày.
 • Thứ tự trả nợ: Theo thời gian đến ngày đáo hạn nợ, các món nợ gần đến ngày đáo hạn nhất sẽ được hoàn trả trước.
5. Quy trình gọi ký quỹ và bán xử lý
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Initial Rate): 50%
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Maintainance Rate): 40%
 • Tỷ lệ xử lý (Force close Rate): 30%
Mức cảnh báo: Khi Tỷ lệ ký quỹ < 40% (Tỷ lệ ký quỹ thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ duy trì): SBSI thông báo cho Khách hàng để yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ.
Mức xử lý giải chấp: 
 • Khi Tỷ lệ ký quỹ < 30% (Tỷ lệ ký quỹ thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ xử lý): SBSI thực hiện bán chứng khoán trên Tài khoản ký quỹ của Khách hàng để đưa Tỷ lệ ký quỹ về lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì (tức là Tỷ lệ ký quỹ ≥ 40%).
 • Khi Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán Dư nợ ký quỹ cho SBSI khi kết thúc thời hạn vay theo thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ và Xác nhận vay giao dịch ký quỹ: SBSI thực hiện bán chứng khoán trên Tài khoản ký quỹ của Khách hàng để thu hồi đủ nợ.
 • Khi Tài khoản của khách hàng bị đặt trong tình trạng cảnh báo 20 phiên liên tục, SBSI thực hiện bán xử lý để đưa Tỷ lệ ký quỹ về lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì (tức là Tỷ lệ ký quỹ ≥ 40%).

​---
Quý Khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ Khách hàng của SBSI để biết thêm chi tiết: (084) 24 3377 6699