Trả lời:
Để nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán, khách hàng nộp tiền trực tiếp tại Trụ sở/chi nhánh hoặc chuyển tiền vào Tài khoản của SBSI. Chi tiết thông tin tài khoản, Quý Khách có thể xem tại đây: http://sbsi.vn/vi-vn/ho-tro/bai-viet/giao-dich-tien/nop-tien/F21

Trả lời:
Dịch vụ Giao dịch ký quỹ là tiện ích cho phép Khách hàng có thể dùng một phần tiền vay từ SBSI trên cơ sở ký quỹ bằng chính chứng khoán mua hoặc chứng khoán hiện có trên tài khoản giao dịch. Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp Khách hàng tối đa hoá lợi nhuận trên vốn khi cổ phiếu tăng giá Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh Tự động cho vay khi KH có nhu cầu dựa trên sức mua của tài khoản Danh mục đa dạng và được SBS điều chỉnh theo tình hình thị trường Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán Các khoản vay đến hạn thanh toán có thể gia hạn thời gian vay

Trả lời:
Là hình thức chuyển tiền giữa các tiểu khoản chứng khoán mở tại SBSI với nhau. Tiền sẽ về tài khoản nhận ngay sau khi bút toán chuyển tiền được thực hiện thành công.

Trả lời:
Để thực hiện chuyển tiền nội bộ, khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua các hình thức sau: 1. Trực tiếp thực hiện chuyển tiền nội bộ tại SBSI; 2. Qua Online trading (hệ thống giao dịch cũ): http://online.sbsi.vn 3. Qua Bảng giá (hệ thống giao dịch mới): http://trading.sbsi.vn 4. Qua Mobile App Lưu ý: Các lệnh chuyển khoản nội bộ không bị tính phí.

Trả lời:
Bước 1: Quý Khách hàng hoặc người được ủy quyền có văn bản ủy quyền thực hiện lưu ký chứng khoán hợp lệ mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch của SBSI làm thủ tục lưu ký. Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào các mẫu biểu sau:   - Phiếu gửi chứng khoán – 08A/LK (Ghi đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ và tên) .    - Bản sao CMND (đối với khách hàng cá nhân) hoặc bản sao Giấy ĐKKD (đối với khách hàng tổ chức). Trong trường hợp thông tin của Khách hàng về ngày cấp CMND, ngày cấp Giấy ĐKKD không trùng khớp với thông tin ngày cấp tại Danh sách chốt cổ đông của Tổ chức phát hành gửi TTLKCK Việt Nam  thì sử dụng bản mẫu này – 08B/LK Bước 2: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán, SBSI sẽ kiểm tra và hoàn trả Quý Khách hàng 01 bản Phiếu gửi chứng khoán. thực hiện tái lưu ký chứng khoán tại TTLKCK Việt Nam và hạch toán chứng khoán lưu ký về TKGDCK theo xác nhận tái lưu ký của TTLKCK Việt Nam để Quý Khách hàng có thể thực hiện giao dịch và nhận được đầy đủ các quyền lợi liên quan đến chứng khoán đã lưu ký.