Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng các kênh huy động vốn và làm quen với cung cách quản trị điều hành theo các thông lệ tốt nhất của thế giới áp dụng cho các công ty đại chúng, chúng tôi đã đóng vai trò tích cực trong việc giúp các doanh nghiệp thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên các sàn giao dịch chứng khoán tập trung của Việt Nam và quản trị công ty trong quá trình giao dịch. 
Tư vấn niêm yết cổ phiếu 
  • Thẩm định điều kiện niêm yết/đăng ký giao dịch so với quy định của Luật hiện hành 
  • Tư vấn, phối hợp xây dựng hồ sơ, tài liệu niêm yết/đăng ký giao dịch theo quy định của Pháp luật
  • Tham gia tư vấn, bảo vệ hồ sơ đăng ký niêm yết với các Cơ quan quản lý. 
  • Tư vấn xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. 
Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
  • Tư vấn rà soát các vấn đề cần thông qua tại Đại hội, tư vấn xây dựng tài liệu tổ chức.
  • Tư vấn tổ chức và quản lý cổ đông tham gia Đại hội. 
  • Tư vấn tổ chức Đại hội trực tuyến 
Tư vấn thường niên quản trị Công ty 
  • Tư vấn các thủ tục công bố thông tin của doanh nghiệp; 
  • Tư vấn xây dựng Báo cáo thường niên, các tài liệu quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật; 
  • Tư vấn thủ tục thực hiện quyền, thông báo,.. với các cơ quan quản lý