Với mục đích giúp doanh nghiệp thích nghi với các biến đổi về tình hình kinh tế vĩ mô: chính sách pháp luật, chính sách hợp tác kinh tế quốc tế, ... và giúp doanh nghiệp xây dựng được cấu trúc hoạt động phù hợp, cải thiện kết quả kinh doanh và hiệu quả vận hành. cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tổng thể cho các doanh nghiệp, bao gồm:
  • Xác định mục tiêu tái cấu trúc, giá trị cốt lõi và tầm nhìn doanh nghiệp từ Ban lãnh đạo Công ty; 
  • Đánh giá lại tổng thể hoạt động của Công ty (tình hình kinh doanh, hoạt động quản trị, cơ cấu nhân sự - phòng ban, hoạt động tài chính - kế toán...) 
  • Đề xuất chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp (về thị trường hoạt động kinh doanh, kế hoạch hoạt động, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị,... lộ trình thực hiện triển khai)
  • Thực hiện theo dõi, phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phương án tái cấu trúc
  • Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thông qua cổ phần hóa, thoái vốn