SBSI cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp:

1. Dịch vụ tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của SBSI gồm có:

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
  • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
  • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.
2. Dịch vụ tư vấn Tái cơ cấu vốn
Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, SBSI sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.

3. Dịch vụ tư vấn Quản lý rủi ro tài chính
Phân tích ảnh hưởng của những thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu, trái phiếu đầu tư dài hạn… đến kết quả hoạt động chung của Doanh nghiệp.