Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2020

Tài liệu đính kèm