SBSI_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và giải trình
Tài liệu đính kèm