Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan
Tài liệu đính kèm