SBSI_CBTT Đính chính nội dung Báo cáo tài chính Quý 3/2023 và giải trình chênh lệch
Tài liệu đính kèm