SBSI công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh ghi nhận việc thay đổi Tên/Trụ sở mới/Vốn điều lệ/Nghiệp vụ kinh doanh mới của Công ty.
Chi tiết xem
tại đây