Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers xin trân trọng thông báo kết quả tình hình đăng ký tham dự đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà trong thời gian từ 08h30 ngày 15/03/2019 đến 17h30 ngày 29/03/2019 như sau:    
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký         :            02 nhà đầu tư
  • Số lượng cổ phần được đăng ký    :            200 cổ phần tương đương với 0,31% khối lượng cổ phần bán ra bên ngoài (64.279 cổ phần).
            Trong đó:
  • Số lượng nhà đầu tư cá nhân             : 02 người         Đăng ký : 200 cổ phần
  • Cá nhân trong nước                  : 02 người        Đăng ký: 200 cổ phần
  • Cá nhân nước ngoài                  : 00 người        Đăng ký : 00 cổ phần          
  • Số lượng nhà đầu tư tổ chức                 : 00 tổ chức   Đăng ký : 00 cổ phần
  • Số tiền đặt cọc thu được:  670.100 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi nghìn một trăm đồng)
          Trân trọng thông báo!