NHH_ Giấy chứng nhận và BCB chào bán chứng khoán ra công chúng của CTCP Nhựa Hà Nội (file đính kèm) 
Tài liệu đính kèm