Thông báo về kết quả đấu giá chào bán thêm cổ phần ra công chúng của CTCP Nhựa An Phát Xanh 
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo kết quả đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng của CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) 
Thời gian đấu giá 04/05/2021
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Giá trúng cao nhất 16.000 đồng
Giá trúng thấp nhất 14.000 đồng
Giá trung bình 14.236 đồng
Tổng số cổ phần trúng giá 75.000.000 cổ phần
Giá đặt cao nhất 16.000 đồng
Giá đặt thấp nhất 14.000 đồng
KL đặt cao nhất 34.500.000 cổ phần
KL đặt thấp nhất 100 cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá 90
Tổ chức:  06
Cá nhân: 84
Tổng số giá trị trúng giá 1.067.717.170.000 đồng