Loại cổ phiếu SMC (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SBSI từ ngày 21/03/2023. 
Tài liệu đính kèm