Ngày 04/05/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley (Đại lý Lưu Ký, Đăng Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng) nhận được Đơn đề nghị chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục EIGCH2227001 của Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 13,2% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và Thông báo triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục EIGCH2227001 của đại diện Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ trên 13,2% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.