Ngày 05/05/2023, SBSI thực hiện chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu EIGCH2227001 phát hành ngày 22/02/2022 để triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục theo yêu cầu của Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 13,2% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.