Ngày 19/07/2023, SBSI thực hiện chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu EIGCH2227002 theo yêu cầu của Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 10,6% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành để triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục.