Loại cổ phiếu C32, FCN, ITC, PTB (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SBSI từ ngày 02/04/2024
 
Tài liệu đính kèm