Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020

Tài liệu đính kèm