Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo kết quả đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings:
Thời gian đấu giá 22/06/2020
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Giá trúng cao nhất 52.800 đồng
Giá trúng thấp nhất 48.900 đồng
Giá trung bình 50.018 đồng
Tổng số cổ phần trúng giá 4.300.000 cổ phần
Giá đặt cao nhất 52.800 đồng
Giá đặt thấp nhất 25.000 đồng
KL đặt cao nhất 4.000.000 cổ phần
KL đặt thấp nhất 500 cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá 13
Tổng số tổ chức trúng giá 2
Tổng số giá trị trúng giá 215.077.200.000 đồng
(https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=6e377b45-fa8e-497b-980d-6ce5c4e7fe88&rid=143188158)
SBSI với tư cách đại lý đấu giá, đã có 106 nhà đầu tư đăng ký đấu giá cổ phần APH tại SBSI, trong đó 13 cá nhân và 2 tổ chức đã trúng đấu giá