Ngày 7/3, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI), mã chứng khoán: VUA đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong đó, đại hội đặc biệt nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của SBSI năm 2022 bao gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; nâng cao chuẩn mực quản trị công ty, công bố thông tin; hướng đến trở thành một trong những Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ, sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

Đây cũng là lần đầu tiên ĐHĐCĐ thường niên SBSI được tổ chức sau khi cổ phiếu VUA của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 25/01/2022.

ĐHĐCĐ thường niên SBSI năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên SBSI năm 2022
Về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, SBSI ghi nhận doanh thu năm 2021 tiếp tục tăng mạnh so với năm 2020. Cụ thể, Doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 114,3 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 81,9% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục là Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chiếm tỷ trọng lần lượt là 58,2% và 25,8% tổng doanh thu năm 2021.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý công ty chứng khoán là hai khoản mục chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu chi phí. Năm 2021 chi phí hoạt động đạt 72,9 tỷ đồng, tăng trưởng tương đồng với xu hướng tăng của doanh thu hoạt động năm 2021.
Kết quả hoạt động năm 2021 đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020, trong khi Kết quả hoạt động khác ít biến động, dẫn đến Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 đạt 27,1 tỷ đồng.
Các cổ đông bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ SBSI năm 2022
Các cổ đông bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên SBSI năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên SBSI 2022 đặc biệt nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên SBSI 2022 đặc biệt nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2022
Năm 2022, căn cứ tình hình thị trường, triển vọng kinh tế, ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh thu đạt 180 tỷ đồng, tương đương mức tăng 57,4% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng; tương đương mức tăng 208,7% so với năm 2021.

Đặt kế hoạch lợi nhuận cao gấp 3 lần so với năm 2021, SBSI kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp và kinh doanh nguồn vốn.

Cụ thể, SBSI sẽ đẩy mạnh hoạt động cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm nhiều dịch vụ tài chính như tư vấn niêm yết, tư vấn mua bán sáp nhập, huy động vốn thông qua công cụ tài chính và chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) và tái cấu trúc doanh nghiệp; mở rộng thêm tệp khách hàng và hợp tác dài hạn.
Để tối ưu hoá mức sinh lời của nguồn vốn, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động cho vay margin, mở rộng tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào các loại chứng khoán như cổ phiếu Pre-IPO, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu niêm yết…