Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) xin trân trọng thông báo kết quả đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:
Thời gian đấu giá 30/06/2022
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Giá trúng cao nhất 12.000
Giá trúng thấp nhất 12.000
Giá trung bình 12.000
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 55.840.000
Giá đặt cao nhất 12.000
Giá đặt thấp nhất 12.000
KL đặt cao nhất 40.800.000
KL đặt thấp nhất 20.000
Tổng số NĐT trúng giá 33
Tổng số tổ chức trúng giá 2
Tổng số giá trị trúng giá 670.080.000.000
 
(https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=2373da76-3cf4-4196-bc3a-1ef01e875ec6&rid=1761142725)
Thông báo kết quả đấu giá chi tiết đính kèm
Tài liệu đính kèm