Loại cổ phiếu PPC (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SBSI từ ngày 23/03/2023.
Tài liệu đính kèm