VN-index: 701.8 21.57 (3.17%)

HNX-index: 97.84 2.23 (2.34%)

Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

Tổng quan thị trường

Mã CK Giá « (+/-) » « (%) » Khối lượng Giá trị GD KLNN mua ròng GTNN mua ròng
ROS 3.72 0.24 6.9% 18,792,400 69,904,092,800 1,235,000 0
STB 8.35 0.54 6.91% 10,672,810 88,606,187,500 3,584,700 0
HQC 1.07 0 0% 7,560,300 8,128,145,700 42,800 0
HAI 2.95 0.19 6.88% 6,539,200 19,168,179,500 373,600 0
HPG 17.65 0.4 2.32% 6,503,290 113,914,740,500 5,288,600 0
KLF 1.6 0.1 6.67% 6,173,500 9,846,120,000 1,000 1,600,000
MST 3.3 0.2 6.45% 5,510,500 15,824,850,000 36,800 116,910,000
DLG 1.54 0.06 4.05% 5,312,270 8,210,564,800 51,000 0
MBB 14.75 0.5 3.51% 5,151,710 75,028,730,500 0 0
HSG 5.2 0.34 7.0% 5,102,020 26,025,342,400 973,000 0
Mã CK Giá « (+/-) » « (%) » Khối lượng Giá trị GD KLNN mua ròng GTNN mua ròng
NTC 151.8 14.3 10.4% 164,400 23,689,500,000 0 0
VIC 91 5 5.81% 1,184,500 105,537,660,000 2,523,300 0
MCH 62.7 4.4 7.55% 38,600 2,391,190,000 0 0
VEF 59 4.3 7.86% 11,500 669,150,000 0 0
MWG 65.4 4.2 6.86% 1,653,030 107,102,020,000 0 0
MML 39.9 4.1 11.45% 19,900 763,960,000 0 0
GAB 135 4 3.05% 83,250 11,100,478,000 131,000 0
PNJ 51.9 3.3 6.79% 873,070 44,452,582,000 880,000 0
TAR 35.7 3.2 9.85% 323,400 10,902,810,000 0 0
CTD 48.25 3.15 6.98% 128,520 6,108,592,000 62,600 0
Mã CK Giá « (+/-) » « (%) » Khối lượng Giá trị GD KLNN mua ròng GTNN mua ròng
WCS 150 -10 -6.25% 400 58,610,000 0 0
VNX 53.7 -8.2 -13.25% 300 17,260,000 0 0
ICC 36.3 -6.2 -14.59% 1,100 43,310,000 400 15,720,000
DBM 31.7 -5.5 -14.78% 100 3,170,000 0 0
SVI 55.8 -4.2 -7.0% 1,450 83,558,000 0 0
SSC 49.9 -3.6 -6.73% 10 499,000 0 0
ACE 19.8 -3.4 -14.66% 100 1,980,000 0 0
HMS 20.5 -3.4 -14.23% 200 4,100,000 0 0
BHN 43.2 -3.25 -7.0% 21,400 933,814,500 5,600 0
CCM 18.7 -3.2 -14.61% 100 1,870,000 0 0
Alternate Text
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI